• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55

"B" kategorija

B- Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Тeorijski ispit se polaže po završenoj тeorijskој obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

• Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije

• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00

• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju

• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće

• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”

• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.